Згода-дозвіл на обробку персональних даних

Підписанням цієї згоди Я, власник персональних даних (надалі – Клієнт), надаю свою згоду/дозвіл на:

обробку “Abiturients Slovakia” Персональних даних (будь-якої інформації, що стосується мене, в тому числі, однак не виключно інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного коду, дати та місця народження, громадянства, адреси проживання та реєстрації, сімейного, соціального, майнового становища, освіти, професії, доходів, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, тощо (надалі – “Персональні дані”)) Власника персональних даних з метою:

1) Здійснення “Abiturients Slovakia” своєї господарської діяльності, пропонування повного кола послуг “Abiturients Slovakia” та/або третіми особами (будь-які особи, з якими “Abiturients Slovakia” перебуває в договірних відносинах (надалі – «Треті особи»), у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із Власником персональних даних за допомогою засобів зв’язку, та/або надання послуг “Abiturients Slovakia” та Третіми особами, в тому числі укладення/зміни та/або виконання будь-яких договорів, укладених із “Abiturients Slovakia” та/або Третіми особами та/або у зв’язку з ними;

2) Надання Третіми особами послуг “Abiturients Slovakia” для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених “Abiturients Slovakia” із Третіми особами договорів, у т.ч. про відступлення права вимоги;

3) Захисту “Abiturients Slovakia” своїх законних прав та інтересів, у т.ч. передача даних фінансовим установам (ураховуючи, але не виключно, страховим та факторинговим компаніям);

4) здійснення “Abiturients Slovakia” прав та виконання обов’язків за іншими договірними відносинами між “Abiturients Slovakia” та Клієнтом: передачу (поширення), у т.ч. транскордонну, “Abiturients Slovakia” Персональних даних Третім особам, зміну, знищення Персональних даних або обмеження доступу до них, включення Персональних даних до бази Персональних даних “Abiturients Slovakia” з метою, зазначеною в п.п.1-4 цієї згоди/дозволу та без необхідності надання Власнику персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.

Зазначена Згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої цією Згодою, однак у будь-якому випадку до моменту припинення “Abiturients Slovakia” та/або його правонаступників. Підписанням цієї Згоди Власник персональних даних підтверджує, що він письмово повідомлений про володільця персональних даних, про склад та зміст зібраних “Abiturients Slovakia” персональних даних Клієнта, про включення Персональних даних до бази персональних даних “Abiturients Slovakia”, про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року N 2297-VI, про мету збору даних та осіб, яким передаються Персональні дані, засвідчує, що склад та зміст Персональних даних є відповідним визначеній вище меті обробки Персональних даних. Застереження: Термін «обробка персональних даних» визначається чинним законодавством, та означає будь-яку дію або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу (Клієнта), володільцем яких є “Abiturients Slovakia” та/чи Треті особи. У випадку укладання між “Abiturients Slovakia” і Клієнтом Договору на співпрацю/та інших договорів (далі – Договір), Клієнт надає “Abiturients Slovakia” згоду передавати третім особам будь-яку інформацію щодо персональних та інших даних Клієнта, а також використовувати її в цілях комерційних пропозицій. При порушенні Клієнтом умов Договору чи повідомлені неправдивих відомостей “Abiturients Slovakia” має право на свій розсуд розпоряджатися вищезазначеною інформацією. Цей дозвіл знімає будь-які претензії Клієнта щодо порушення “Abiturients Slovakia” положень про нерозголошення інформації щодо Клієнта, які існують у чинному законодавстві України, як впродовж дії Договору, так і в будь-який момент після закінчення строку дії Договору. Клієнт надає “Abiturients Slovakia” свою згоду на надання інформації про Клієнта до Бюро кредитних історій, а також згоду на запит “Abiturients Slovakia” інформації про Клієнта (кредитного звіту) в будь-якому Бюро кредитних історій (в т.ч. до укладення Договору). Зазначена згода діє протягом всього строку дії Договору. Обробка персональних даних фізичних осіб, отриманих від третіх осіб здійснюється на підставі згоди клієнта/потенційного клієнта та його засвідчення про надання згоди близьких осіб, представників, спадкоємців, поручителів, майнових поручителів або третіх осіб на обробку їхніх персональних даних та до передачі таких персональних даних “Abiturients Slovakia”. Обробка персональних даних фізичних осіб без згоди таких осіб здійснюється виключно відповідно до законодавства України або за умови надання цими третіми особами гарантії, що така передача здійснюється ними з дотриманням вимог законодавства України і не порушує права фізичних осіб, персональні дані яких передаються “Abiturients Slovakia”.

Підписанням цього документу Клієнт заявляє, гарантує та підтверджує, що клієнт діє за згодою другого з подружжя або особи, з якою проживає однією сім’єю (фактичні сімейні відносини), на укладання та виконання Договору. У випадку визнання Договору чи будь-якої його частини у судовому порядку недійсним (неукладеним) з причин відсутності згоди другого з подружжя або особи, з якою проживає Клієнт однією сім’єю (фактичні сімейні відносини), останній зобов‘язаний компенсувати “Abiturients Slovakia” всі витрати та збитки, що виникли у зв‘язку з виконанням такого судового рішення;

Клієнт зобов’язується у разі зміни його персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення його персональних даних до “Abiturients Slovakia”.